กำหนดการ

วันที่ 18 เมษายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1

สถานที่ ปางช้างแม่สา

เวลา รายการ
08.00 - 08.10 นักเรียนเข้าแถวรวมและเคารพธงชาติ

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

08.10 - 09.30

นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/6, ป.1/8 และ ป.1/9 เดินทางไปปางช้างแม่สา โดยรถบัสปรับอากาศ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ: รถบัส 1 คัน มีครูผู้ดูแล จำนวน 3 ท่าน

09.30 - 10.30 ชมการแสดงช้าง

สถานที่:ปางช้างแม่สา

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

10.30 - 11.30 นักเรียนชั้น ป.1 เดินทางกลับจากปางช้างแม่สา

สถานที่:ปางช้างแม่สา

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

11.30 - 12.00 นักเรียนชั้น ป.1 รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

12.00 - 12.15 นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าแถวรวม

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

12.15 - 13.30

นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เดินทางไปปางช้างแม่สา โดยรถบัสปรับอากาศ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ: รถบัส 1 คัน มีครูผู้ดูแล จำนวน 3 ท่าน

13.30 - 14.30 ชมการแสดงช้าง

สถานที่:ปางช้างแม่สา

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

14.30 - 15.30 นักเรียนชั้น ป.1 เดินทางกลับจากปางช้างแม่สา

สถานที่:ปางช้างแม่สา

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

15.30 - 16.00 นักเรียนชั้น ป.1 รอผู้ปกครองมารับบนห้องเรียน

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- คุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- คณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- ประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ต.ค. 2561)
- ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บแบบประเมินการจัดกิจกรรมในวัน Open House ของผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โดยใช้ QR Code (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- เปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา (วันที่ 12 ก.พ. 2562)
- ครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรในการสอนโครงการดูแลนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- ผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจเข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 26 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (วันที่ 17 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- วันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 เม.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep