กำหนดการ

วันที่ 19 เมษายน 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3

สถานที่ (ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาและสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี)

เวลา รายการ
08.30 - 15.30 ทัศนศึกษา

สถานที่:ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาและสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep