กำหนดการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00

 ลงทะเบียน

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
09.00-09.30

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning

โดยภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
09.30-10.30

การอบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง “APPLE IPAD เพื่อการศึกษา

โดย ทีมงาน APPLE ประเทศไทย

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
10.45-12.00

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning 

โดยทีมครูแกนนำ MCP

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
13.00-14.00

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง

Utilizing MCP Smart Classroom

for Active Learning

-มอบหมายงาน

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
14.15-15.00

 แต่ละกลุ่มจัดทำผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
15.00-16.00 นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน

6.1.1 การอบรม ประชุม สัมมนาประจำ

ปีการศึกษา 2562 ภายในโรงเรียน    

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ประชุม  สัมมนา

- วางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนค่าใช้จ่าย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ประสานงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

- ลงแผนงานในระบบ

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- ประสานแจ้งรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

- ดำเนินการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากร

- สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย

- บันทึกสถิติการอบรม ประชุม  สัมมนาแก่บุคลากรที่ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน
- 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน” (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- การประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2562)
- การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (วันที่ 6 ก.ค. 2562)
- การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (นักการและพนักงาน) (วันที่ 7 ก.ค. 2562)
- การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (วันที่ 13 ก.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.1) (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.2) (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.3) (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.4) (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน :ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP) (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.6) (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- การอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง) (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- การทดสอบความรู้ทางวิชาชีพของบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 3 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- การอบรมเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5) แก่ครูผู้สอน และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 27 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- การเสวนา Positive Learning รุ่น 1 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- การอบรมทบทวนเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จากสมศ. (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- การบรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงิน (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- การอบรมเรื่อง “การทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- การอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep