กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-15.45 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program เพื่อชี้แจงนโยบายฝ่ายวิชาการและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ           

- ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- มิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์และมิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสต้อนรับ Mr. Daryl Khong, Cambridge Manager มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Cambridge ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ประชุมกลุ่มครู IE (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ เรื่องการแสดงในวันกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- ฝ่ายวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาสัญญาจ้างครูชาวต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมนำเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2562 "EP Student Showcase" (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 10 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep