กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE และ EP

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)

เวลา กิจกรรม สถานที่

งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจ ติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE และ EP

 อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ    

6.3.2 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

6.3.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.3.6 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน วิชาภาษาไทย กลุ่มครู EP (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE และ EP (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู EP (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ตรวจ กำกับ ติดตามการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ใบปะหน้าแผน) กลุ่มครู IE (วันที่ 17 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep