กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

สถานที่ Saint Gabriel Hall

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.30 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา2562  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.1.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

6.1.5 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

6.1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
- งานอภิบาลขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา และกิจกรรมงานอภิบาล (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep