กำหนดการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

เลือกตั้งประธานนักเรียน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.20

ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

 ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
09.20-09.45 นับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
09.45-10.15 แต่ละหน่วยเลือกตั้งส่งผลคะแนนที่ประธาน พร้อมหีบเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง  ห้องกรรมการบริหารงานระดับชั้น
10.15-11.00

รวบรวมคะแนนแต่ละหน่วย

 ห้องกรรมการบริหารงานระดับชั้น
11.00-11.30 ส่งผลการนับคะแนน  อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
11.30-12.30

รวบรวมคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้ง

 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
12.30-14.00 ส่งผลการเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการ ลงนามรับรอง  อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2469 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- นโยบายหมายเลข 9 ok.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 สภานักเรียน

6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.12.2  ประชุมวางแผน ชี้แจงและมอบหมายงาน

6.12.3 ครูที่ปรึกษา ชั้น ป.6 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกประธานนักเรียน

6.12.4 นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องร่วมประชุมกับที่ปรึกษากิจกรรม รับฟังการชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

6.12.5 ตัวแทนนักเรียนแนะนำตนเองด้วยวาจา และแผ่นพับ ตามชั้นต่าง ๆ

6.12.6 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน

- คณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการเลือกตั้ง

- นักเรียนทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

- นับบัตรลงคะแนน

- รวมคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง

6.12.7 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งสภานักเรียน

6.12.8 ประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน

6.12.9 สภานักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม

6.12.10 ประเมินผลการทำงานของสภานักเรียน

6.12.11 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 สภานักเรียน
- ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งประธานนักเรียน (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก) (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- สภานักเรียนเข้าร่วมงานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ Safe Zone For All (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- นำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 บันทึก VDO ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 7 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- สภานักเรียนจัดการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep