กำหนดการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 328 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน        

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน          

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน        

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 30 พ.ย. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep