กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่

ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3

 อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 334 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ป.1 เทอม 2.xlsx - ป.2 เทอม 2.xlsx - ป.3 เทอม 2.xlsx - ป.4 เทอม 2.xlsx - ป.5 เทอม 2.xlsx - ป.6 เทอม 2.xlsx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

- ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่นักเรียนทุกคน      

- ประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ

- สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียน    ทุกคน 

- รายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมินสรุปและนำผลประเมินไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)
- 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ) (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก) (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562) (วันที่ 31 ส.ค. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep