กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

งานลูกเสือ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก ร.6

สถานที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-11.00

งานลูกเสือ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก ร.6

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก

6.10.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.10.2 พิจารณา ทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้งเข้า

6.10.3 ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.10.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

- วันวชิราวุธรำลึก

6.10.5 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.10.6 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
- วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- งานลูกเสือ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก ร.6 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep