กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2563

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)

6.7.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.7.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.7.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2562

6.7.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.7.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.5, ป.6 เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2) (วันที่ 2 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep