กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

6.4.4 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.5 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.6 นำผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep