กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลงในระบบของโรงเรียน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลงในระบบของโรงเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )

6.1.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงานรับมอบตัว

6.1.2 รับเอกสารการมอบตัวและใบมอบตัวที่นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม

6.1.3 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม MAS School และ SWIS

6.1.4 จัดห้องเรียนและออกเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ป.1

6.1.5 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกชั้น

6.1.6 ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้อง

6.1.7 ส่งอัดสำเนาเอกสารภาคเรียนละ 1 ครั้ง

6.1.8 แจกให้ครูประจำชั้นพร้อมสมุดบัญชีเรียกชื่อ

6.1.9 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.10 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )
- จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลงในระบบของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นป.1-6 ที่ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep