กำหนดการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ

6.3.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.3.2 จ่ายคำร้องและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มายื่นความจำนง

6.3.3 ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและยื่นชำระเงินค่าธรรมเนียมที่แผนกการเงิน

6.3.4 รับคำร้องจากผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลคำร้องและลงทะเบียนรับ

6.3.5 จัดทำเอกสารตามคำร้อง

6.3.6 เสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม

6.3.7 ให้ผู้ที่มายื่นความจำนงมารับเอกสาร

6.3.8 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.9 นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep