กำหนดการ

วันที่ 5 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2562

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ     

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ทั้ง 2 แผนก (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญทั้ง 2 แผนก (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนม.ค.63 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนและการปฏิบัติงานตามแผนงานของสมาคมฯ (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.พ.63 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 26 ก.พ. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3​ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep