กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562)

- ประชุมวางแผนการในการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ออกจดหมายขออนุญาตให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ ประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)                 

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562)
- 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 30 พ.ย. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep