กำหนดการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.2

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.2

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

- ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่นักเรียนทุกคน      

- ประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ 

- สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคน      

- รายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)             

- ประเมินสรุปและนำผลประเมินไปวางแผนการพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)
- 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.2 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.3 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.4 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.6 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.5 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 30 พ.ย. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep