กำหนดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

บริการทันตกรรม ชั้นป.5

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน บริการทันตกรรม ชั้นป.5  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562)

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม   

- กำหนดปฏิทิน    

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

- ดำเนินกิจกรรม   

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.1 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.5 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- บริการทันตกรรม ชั้นป.6 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562) (วันที่ 30 พ.ย. 2562)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep