กำหนดการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-09.00 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep