กำหนดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตเพื่อหารือแนวทางดำเนินโครงการประจำปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 003-บันทึกข้อความประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟ.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย

6.5.1 วางแผนการดำเนินโครงการ

6.5.2 สำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องและความพร้อมของผู้เกี่ยวข้อง 

6.5.3 สำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้สนใจ       

6.5.4 ประสานงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานที่    

6.5.5 ดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟและด้านกายภาพ การจัดการเรียนการสอนและการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล           

6.5.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 24 พ.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep