กำหนดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00

ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา จำนวน 7 ท่าน ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต

 
6.6.1 วางแผนการไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญ
 
6.6.2 ทำเรื่องเบิกงบประมาณ/จัดซื้อ
 
6.6.3 นำไปมอบให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร
 
6.6.4 ติดตามการบันทึกภาพการร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ
 
6.6.5 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต
- ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ตัวเเทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตาม ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย Growth Mindset (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ตัวเเทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานประจำปีโรงเรียนสันติศึกษา (วันที่ 23 ก.พ. 2563)
- ตัวแทนโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อหารือถึงมาตรการรับมือ สถานการณ์ไวรัสโควิด19 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep