กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-08.25

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
09.00-09.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
10.00-10.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
10.45-10.55

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
13.15-13.25

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
14.00-14.10

ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
     
     
     
 • การออกแบบฉากเวที Saint Gabriel Hall พิธีไหว้ครู
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep