กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-18.00 ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep