กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ศึกษา ประสานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ปีการศึกษา 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ศึกษา ประสานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ปีการศึกษา 2561

 Montfort College Primary Section
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 1.แบบรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จ ทุกยุทธศาสตร์ 2561 MCP.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากมูลนิธิฯ

- ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงานตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

- ดำเนินการตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ติดตาม สรุปผลการดำเนินการตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

- นำผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
- 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ศึกษา ประสานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep