กำหนดการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.55-14.45 ครูชั้น ป. - ป.3 บันทึก VDO การสอน 10 นาที ครูปาริฉัตร ศรีวรรณุ  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-3)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 31 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep