กำหนดการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7

สถานที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.00-17.00 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร
- 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา ป.2/2 (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูเกษสุดา คำลุน ครูที่ปรึกษา ป.6/1 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ งานนักร้องประสานเสียง สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูรุ่งอรุณ ชัยเขต ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/6 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสุทธิพร รอดสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 (วันที่ 22 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep