กำหนดการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

นักเรียนชั้น ป.1/1, และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.25-09.15 นักเรียนชั้น ป.1/1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)
10.20-11.10 นักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 79 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3/3, ป.3/4, 3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3, และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 และนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5 ป. 2/6 และ ป.2/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/8, ป.3/5, ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4,ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/,5 ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/9,ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3และ ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5,ป.1/6 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- นักเรียนชั้นป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 2/3, ป.2/4, ป.2/5 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/7 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 3/1, ป.3/2 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 5 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป.2/1, ป.2/2, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป.2/8, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาทางการคิด Yes! genius ครั้งที่ 6 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/1 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้นป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6, ป2/7 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป. 1/2 และ ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป. 1/1, ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และ นักเรียนชั้น ป.3/1 , ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 7 (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป. 1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 และนักเรียนชั้นป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่7 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.1/2 และ ป. 1/7เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/8, ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ ป. 3/1, ป.3/2 , ป.3/3, ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/5เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 และ นักเรียนชั้น ป.3/6, ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 9 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป. 1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ นักเรียนชั้น ป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป. 1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 10 และ ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 และ ป.2/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep