กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

จัดกิจกรรมต่อคำคล้องจองสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.20-07.50

จัดกิจกรรมต่อคำคล้องจองสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนใน    ปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาไทย

     - กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย                

     ž ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     ž ออกแบบกิจกรรม/ใบงาน

     ž มอบหมายหน้าที่

     ž จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม

     ž ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่

     ž ดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทย

     ž สรุปและประเมินผล

     ž รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการ

     ž นำผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

6.7.3 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

      - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบ

      - ประชาสัมพันธ์/คัดเลือกนักเรียน

      - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      - ดำเนินการจัดกิจกรรม

      - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

      - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

      - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

      - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž - ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž  - ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

      ž  - นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

        -ž นำสรุปผลไปวางแผนในการดำเนินงานใน ปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมต่อคำคล้องจองสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ทำกิจกรรม "ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ปริศนาคำทาย" ระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ปริศนาทายภาพ" ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep