กำหนดการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ตรวจเช็คถังดับเพลิง

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ตรวจเช็คถังดับเพลิง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง

- ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง       

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็ค  

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค 

- ทำการตรวจเช็คถังดับเพลิงตามปฏิทิน

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง
- ตรวจเช็คถังดับเพลิง (วันที่ 15 มิ.ย. 2562)
- ตรวจเช็คถังดับเพลิง (วันที่ 16 มิ.ย. 2562)
- ตรวจเช็คถังดับเพลิง (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ตรวจเช็คถังดับเพลิง (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep