กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-14.00 ครูชั้น ป.4 - ป.6 บันทึก VDO การสอน 10 นาที ครูกมลวรรณ จีรภิญญาภา ครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ม.นิวัติ ทิศรีชัย  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน

6.2.1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนที่สอน IE ตามกำหนดการอบรมของฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - ประชุมวางแผนคัดเลือกครูผู้สอน IE เข้าร่วมการอบรม

    - แจ้งรายชื่อครูที่ต้องเข้าอบรม      

    - ส่งครูผู้สอนที่สอน IE อบรมตามกำหนดการ 

    - ติดตามประเมินผลการส่งครูเข้าอบรม 

    - นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

6.2.2 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ประชุม วางแผนการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - สรุปการจัดการอบรม   

    - ประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep