กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จากประเทศจีนกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.4.1.1 วางแผนกำหนดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

6.4.1.2 ติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน

6.4.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.1.5 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

6.4.2.1 วางแผน กำหนดกิจกรรมและสถานที่ในการทัศนศึกษา

6.4.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

    - ประชาสัมพันธ์

    - ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน

    - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.2.4 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.3 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)

6.4.3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าค่ายและทัศนศึกษา

6.4.3.2 ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการ

6.4.3.3 จัดทำ และนำเสนอเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

6.4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

6.4.3.5 จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำหนังสือจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา  MCTV ป้ายประชาสัมพันธ์Website โรงเรียน

6.4.3.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา เป็นต้น

6.4.3.7 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561

6.4.3.8 ดำเนินการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.4.3.9 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.3.10 สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเดินทางกลับประเทศจีน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 12 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 13 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Summer Camp in China (วันที่ 20 ม.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep