กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 โรงเรียนฉะเชิงเทรา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562

6.15.1 ศึกษาการประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2561

6.15.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.15.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.15.4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

6.15.5 เบิกงบประมาณ

6.15.6 ลงปฏิทินกิจกรรม

6.15.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

6.15.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.15.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562
- ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep