กำหนดการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-16.00 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ  Montfort College Primary Section
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย  6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep