กำหนดการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent

6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม           

6.3.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 

6.3.5 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร,

ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง           

6.3.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร    

6.3.7 จัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent

6.3.8 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS 

6.3.9 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ       

6.3.10 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลง รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.4-6 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นป.1-ป.3 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep