กำหนดการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-14.30 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

- รับนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ

- ศึกษาจัดทำหัวข้อการวิจัย

- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนในการจัดทำร่างโครงการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- จัดทำแนวทาง/กรอบการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการทำวิจัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการทำวิจัย

- ดำเนินกระบวนการส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อบรม/ประชุม/ให้คำแนะนำ)

- ประสานการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ประสานที่ปรึกษางานวิจัยในการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- ให้คำปรึกษาการทำวิจัยแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- สรุปผลสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- งานวิจัยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยนำส่งแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยรับแผนการสอน เครื่องมือ/นวัตกรรม สำหรับหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษา และกลุ่มสาระภาษาไทยจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- การอบรมวิจัยในชั้นเรียน หัวข้อ "การเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5)" และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์,ศิลปะ,สุขศึกษาและพลศึกษาพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,ภาษาไทยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาจีน พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- งานวิจัยนำส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- งานวิจัยนำส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep