กำหนดการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-19.00 การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน
- 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครู กับทีมนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep