กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.45 กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

- Main Concept

     - จุดประสงค์การเรียนรู้

     - การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     - การออกแบบการวัดและประเมินผล

     - การใช้สื่อการสอน

     - การออกแบบข้อสอบ

     - การทำวิจัยในชั้นเรียน

     - ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

     - อบรม/สัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         

     - นำผลสรุปการใช้หลักสูตรไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep