กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ประชุมชี้แจง "รายละเอียดการตรวจคะแนน" ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-17.30 ประชุมชี้แจง "รายละเอียดการตรวจคะแนน" ปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.1 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.2 ตรวจทานการทำคะแนนของครูผู้สอน

6.3.3 แจ้งให้ครูผู้ทำคะแนนผิดแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือรับทราบข้อผิดพลาด       

6.3.4 ประมวลผลคะแนนผลการเรียนรู้ 

6.3.5 จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ

6.3.6 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเกียรติบัตร 

6.3.7 จัดทำสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.3.8 ประเมินและสรุปผลการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.3.9 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
- ประชุมชี้แจง "รายละเอียดการตรวจคะแนน" ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 4 เม.ย. 2563)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep