กำหนดการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์)

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MAC)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-15.45 นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์)  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MAC)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

6.3.4 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5 นำสรุปรายงานเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์) (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2 (วิชาคอมพิวเตอร์) (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาการงานอาชีพ) (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.5 (วิชาการงานอาชีพ) (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2(วิชาการงานอาชีพ) (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์) (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.5 (วิชาการงานอาชีพ) (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2 (วิชาคอมพิวเตอร์) (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาการงานอาชีพ) (วันที่ 3 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep