กำหนดการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.30-12.00

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 ( การแข่งขันวิ่งผลัดถือบอลอ้อมหลัก ป.3 )

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
12.30-13.00 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 ( การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ป.5 )  สนามกีฬา(โรงปิงปอง)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep