กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.30-12.00

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก วิ่งผลัด  4X100 เมตร ป.1 )

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
12.30-13.00

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก วิ่งผลัด  4X100 เมตรป.4 )

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสี ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมพิธีการเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ( SPORTS DAY ) ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY ) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep