Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563) +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสี ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 17 มกราคม 2563)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY ) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.30-12.00

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก วิ่งผลัด 4X100 เมตร ป.2 )

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
12.30-13.00

การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก วิ่งผลัด 4X100 เมตร ป.5 )

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ