กำหนดการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สถานที่ ณ อาคารโหลดบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.30 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ณ อาคารโหลดบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 008 แจ้งรายชื่อบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา.doc
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.11.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 

6.11.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 

6.11.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการ ศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.11.4 วางแผนการดำเนินงาน 

6.11.5 ประสานหน่วยงานภาย นอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา         

6.11.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา

ในแผนงาน         

6.11.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด 

6.11.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง            

6.11.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา    

6.11.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี    

6.11.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากรเพื่อบันทึกสถิติ 

6.11.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรมแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล       

6.11.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน      

6.11.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป         

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (วันที่ 2 ส.ค. 2562)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep