กำหนดการ

วันที่ 20 กันยายน 2562

ศิลปะสร้างสรรค์

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.10-07.40 ศิลปะสร้างสรรค์  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

            ž นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์" (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ศิลปะสร้างสรรค์ (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ศิลปะสร้างสรรค์ (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์" (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- กลุ่มสาระศิลปะจัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์" (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Rainbow Kaleidoscope (วันที่ 12 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep