กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2 เรื่อง ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
08.30 - 15.45 กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2

สถานที่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

หมายเหตุ: -

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2279 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ใบออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2 เรื่อง ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac (วันที่ 22 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep