กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

งานนิเทศการสอนและคณะกรรมการฯ สิ้นสุดการดำเนินการนิเทศการสอนให้แก่ครูผู้สอนตามตารางนัดหมาย

สถานที่ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-15.45 งานนิเทศการสอนและคณะกรรมการฯ สิ้นสุดการดำเนินการนิเทศการสอนให้แก่ครูผู้สอนตามตารางนัดหมาย  ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ปฏิทินนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน

6.1.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

    - แต่งตั้งคณะกรรมการ

    - จัดทำแบบฟอร์มการนิเทศและการตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

    - จัดทำปฏิทินการนิเทศ

    - กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

    - ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

6.1.2 ดำเนินการนิเทศ

    - ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดและประเมินผล

    - นิเทศการสอนตามปฏิทินการนิเทศ

    - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

    - ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ

6.1.3 สรุปผลการนิเทศ

    - สรุปผลการนิเทศ การตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำสารสนเทศ

6.1.4 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน
- งานนิเทศการสอนและคณะกรรมการฯ เริ่มดำเนินการนิเทศการสอนให้แก่ครูผู้สอนตามตารางนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ส.ค.2562 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- งานนิเทศการสอนและคณะกรรมการฯ สิ้นสุดการดำเนินการนิเทศการสอนให้แก่ครูผู้สอนตามตารางนัดหมาย (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 21 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 28 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศการสอนของครูผู้สอน (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- ครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep