กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.00 งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร

6.5.1 รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

6.5.2 วางแผนการดำเนินงาน 

6.5.3 ประชุมทีมเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนเพื่อชี้แจง และมอบหมายงาน 

6.5.4 ดำเนินงานตามแผนงาน 

6.5.5 กำกับติดตาม และให้คำ ปรึกษา 

6.5.6 ประเมินผลการดำเนินงาน 

6.5.7 สรุปผลการประเมิน และนำไปปรับปรุงใช้ในงานต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร
- 6.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep