กำหนดการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-08.15 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าแถวเคารพธงชาติ  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.15-08.30 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
08.30-08.45

- ประธานในพิธี ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ และผู้ร่วมบริหาร เดินขึ้นมาถึงอาคาร Saint Gabriel

- เพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก (วงดุริยางค์บรรเลง นักร้องประสานเสียงและนักเรียนร้องเพลง)

- ประธานในพิธี และผู้ร่วมบริหาร เดินมาถึงบริเวณพิธี (หน้าเวที)

- เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที ไปยังโต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

- ถวายความเคารพ

- วางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน

- เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 

- กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วถวายความเคารพ

- เพลงสรรเสริญพระบารมี (วงดุริยางค์บรรเลง นักร้องประสานเสียงและนักเรียนร้องเพลง) แล้วถวายความเคารพ

- เสร็จสิ้นพิธีการ

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9.08.2562 ฝึกซ้อมนักเรียน.doc - กำหนดการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา นเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.pdf - 047 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.pdf - 047 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.pdf - 048 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.pdf - 050 ขอแจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้เพื่อเตรียมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ

3) พิธีวันแม่แห่งชาติ

4) แจกต้นไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวที่บ้าน คนละ 1 ต้น

  5) ทำใบงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep