กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สถานที่ พุทธสถานเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
18.00-20.30

คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 พุทธสถานเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- b.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(28 ก.ค.)

- วันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.)

- วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค.)

- วันปิยมหาราช (23 ต.ค.)

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการมอบเงินบริจาคพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep