กำหนดการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

สรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00 อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปและติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือของครูลูกเสือ เดือน กรกฎาคม  ห้องลูกเสือ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ

6.1.1 ทบทวน และปรับกระบวนการลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

6.1.2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงาน  ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

6.1.3 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.1.4 ประสานงานแจ้งคณะกรรมการรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง

6.1.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.6 ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือให้กับครูสอนลูกเสือ 

6.1.7 มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ

6.1.8 คณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.1.9 วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

6.1.10 จัดเตรียมสื่อ เนื้อหาสำหรับการสอน

6.1.11 ดำเนินการสอน

6.1.12  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษากับครูสอนลูกเสือ

6.1.13 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อนำผลไปปรับแผนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ
- ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- สรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม (วันที่ 2 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep